close
تبلیغات در اینترنت
معما و چیستان های جالب به همراه پاسخ
عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر
نویسنده:
تاریخ: 04 / 06 / 1392
دسته:
بازدید: 9496

 http://up.lifesms.ir/up/lifesms/mordad-92/chistan.png

 


1-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است
؟

2-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند؟

3-آن چیست که دررادیو ودریامشترک وهردوآن رادارند؟

4-آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست؟

5-آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذاردومرغ نیست چهارپا داردوسگ نیست؟

6-چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

7-آن چیست که باگریستن اسمان اشک آن روان می شود؟

8-بالای آن جای حساب است،پایین آن بازی تاب است؟

9-آن کدام گیاه است که اگرنصفش کنی نیم آن لنگ ونیم دیگرش غصه باشد؟

10-آن چیست به قدر یک گلابی ست.هم سرخ وسفیدوسبزوآبی ست.مه نیست ولی چوماه روشن.بی جان بود وستانداوجان.محفوظ همیشه درحبابی ست؟

11-آن چیست که پراشک بود دامن او.ازدورچه استخوان نماید تن او.می سوزدومی گویدواین شدفن او.خواهی که شودزده بزن گردن او؟

12-آن چیست می خوردخون سیاه می رود راه سفید؟

13-آن چیست اولم هست خانه ومسکن .دومم کشوری ورای ختن.همه ام هست جزوادویه.طبع شدگرم ازان وتنددهن؟

14-آن چیست من می روم واومی ماند؟

15-سه دکان تودرتواولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟

16-آن جیست درختی راکه ایزدآفریده.دوده شاخه بهرش برگزیده.که به هرشاخه ای سی برگ دارد.به هربرگش دودانه میوه دارد؟

17-آن چیست که همه خورده اندجزحضرت آدم؟

18-آن چیست که همه می بینندولی خدانمی بیند؟

19-آن چیست که همه دارندولی اکرم (ص) ندااشت؟

20-آن چیست که خداوند آن رابه زنان واگذارنکرد؟

21-آن کدام زمین است که ازاول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده؟


22-آن کدام یکی است که دونمی شود وکدام دوتااست که سه تانمی شود؟


23-چهارحرف است نام مطلوبی.که تمنای اهل عالم گشت.هست جهانی چنان عجیب.یکی اگرکم کنی بماندهشت؟


24-آن چیست که مالک ازداشتن ان بی نصیب ومستاجردارا است؟


25-آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟


26-آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیزمی شود؟


27-آن چیست که درهرقرن یک بارودرهردقیقه دوبارمی آیدولی درسال هیچ وقت نمی آید؟


28-آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند؟


29-آن کدام سه هست که هرگزچهارنمی شود؟


30-از قول من و تو قصه ها مي گويد.آن چيست كه بي زبان سخن مي گويد.بي پرده ز كار اين و آن مي گويد. با آن كه در او نيست نه دندان و نه لب.بي هدف ره مي برد با قلب خون؟


31- چيست آن ، كز چشمه اي آيد برون.مي شود از سنگ سختي سر نگون.مدتي بر دشت خشكي چون برفت.بيرون و درون شهر جايي دارد؟


32- آن چيست كه ارغوان قبايي دارد.مانند دم موش پايي دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر.صد پاره تنش ، ولي ز يك پايه نگون؟

33- آن چيست كه روز مي نمايد شبگون.همچون دل عاشقان فرو ريزد خون.چون دست به او نهي زند اندازه فزون.اندر وسطش كشتي قير اندوده؟


34- جامي است در او آب خوش و آسوده.بر جاي نشسته و جهان پيموده.كشتي باني در آن به رنگ دوده.خود جامه همي بافد و او باشد عريان؟


35-آن چيست كه خودريسد و خود بافد جامه.پوست در پوست گرد يكديگر؟


36- چيست آن گرد گنبد بي در.رخش از آب ديده گردد تر. هر كه بگشايد اين معما را.گاهي حلال و طيب .گاهي حرام مطلق؟


37- آن چيست گرد و كوچك ، آويز و معلق.گرد است و دراز و در ندارد؟


38-آن چيست كه پا و سر ندارد.جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند.اندام ظريف چون صنوبر دارد؟


39-آن چيست قباي زرد در بر دارد.تلخ است ولي طعمي چو شكر دارد زرد است و معطر آيد به مشام.با هزاران سوار مي گردد؟

 

40- چيست آن پادشاه هفت اقليم.آمد و فوج شاه در پيچيد ناگهان يك سوار زرد نقاب.چار پاست ، نه كه گاو است؟


41- سخت است نه كه سنگ.بيابان گرد است نه كه مرد است . تخم ريز است نه كه مرغ است.كليد آهنين قفلش گشايد؟


42- كدام است گنبدي كه در ندارد.زهر بچه دو صد مادر بزايد،هزاران بچه دارد در شكم بيش.كه ندارد به آشيانه قرار؟


43- چيست آن مرغ آتشين منقارو قنا عذاب النار ؟ شب و روز اندر آب مي گويد.سرخ و سبز و سپيد پوشيده؟


44- چيست آن لعبت پسنديده.با دو صد احترام خوابيده ؟ در ميان دو كاسه چوبين.رخت سيه و سبز كلاهي دارد؟


45- آن چيست كه در برگ پناهي دارد.من در عجبم كاين چه گناهي دارد؟ پوستش بكنند و سينه اش چاك كنند.گر آب تني كني، تنش آب شود؟


46- آن چيست كه در سه و قت كمياب شود.گر سرد شود ، زندگي از سر گيرد؟ گر گرم شود گريه كند تا ميرد.از خمي هر دو سر به هم دارد؟


47- اين چه باشد كه پشت خم دارد.صد مني را به پشت بر دارد ؟ وزن او نيست خود به صد مثقال.پرنيان پيكر و آهن دل و فولاد پر است؟


48-آن چه مرغيست تا اوج هوا رهسپاراست.كاندرين صحرا بديدم يك عجايب جانور؟


49-يك معما از تو پرسم اي حكيم پر هنر.پاي او مانند اره ، شير سينه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،كركس پرو عقرب شكم.نيم پر شد پر تهي ، يعني چه چيز؟


50- يك معما با تو دارم، اي حكيم با تميز.مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است؟


51-بلبل اين باغم واين باغ بستان من است.هر كه حل كرد اين معما پيرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شكم دارم طلا.كه آتش در ميان آب مي گشت؟


52- عجايب صنعتي ديدم در اين دشت.دو اسم زنده دارد از دو حيوان؟


53- عجايب لعبتي زرد است و بي جان.رعنا پسران شوخ و دلكش دارد؟


54- شيراز پري رخان مهوش دارد.بنگر كه دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعي حروفي بردار.نه در دارد نه ديوار و حصاري؟


55- عجايب گنبد والا تباري.درونش هست لشكر بيشماري .بنازم قدرت پروردگاري.پريرويان به بستان تازه ديدم؟


56- عجايب صنعت ناديده ديدم.به يك محمل دو صد دردانه ديدم! چو دست بردم گل از باغش بچينم.همه چادر سفيد سينه بلوري؟


57- از آن بالا مياد يك دسته حوري.چون به سن سي رسد بچه شود!


58- دختري چهارده ساله بالغ شود.پرش سيب و گلابي
؟


59-دستمال آبي آبي .چشمه آبش را ببين شط فراتش را ببين؟


60- گنبد سرخ چمني ،توش گل سرخ يمني.لب تا لب آن ميان زنجير است؟


61- در خانه ما درخت انجير است.آبش بخورم كه گوئيا چون شير است! خنجر بكشم ميانه را پاره كنم.اهل حقه تمام سر بسته؟


62- حقه اي ديده ايم در بسته.صاف و رنگين به يكديگر بسته! همه ياقوت رنگ و لعل صفت.داس ظفرم چو كشت دولت دروند؟


63-من خود كج و راستان زمن راست روند.از هر طرفي زمزمه زه شنوند! پشت از پي خدمت چه كنم خم كه و مه.زنده نبود تا نكني زاتش بريان؟


64- چيزي چه بود مرده به يك كنج نهاده.سرش تا نبري نگويد خبر ؟


65-چه چيز است ، مرغي است بي بال و پر.صد پاره تنش بود ولي به يك پاي نگون
؟

 

66- آن چيست كه روز مي نمايد شبگون.همچون عاشق زچشم او ريزد خون؟ چون ناز كني تنش ز اندازه فزون.به شباهت نظير يكدگر است؟


67- آن چه باشد كه زرد مثل زر است.معدنش در ميان دشت و در است ؟ قيمت آن بسي گران نبود.پاي او غرق در دل خاك است؟


68- آن چه باشد كه سر بر افلاك است.گوشت شيرين و استخوان چاك است ؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سياه .اندر صف مردان خدا جا دارد؟


69- آن چيست كه جا به كوه و صحرا دارد.سيصد سر و ده شكم دو صد پا دارد از هيبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است؟


70- آن چيست كه پيك عاشقان است.رقص چمن از نواي آن است ؟ خنديدن گل ز بوسه اوست.روز و شب گردد و قدم نزند؟


71- چيست گردنده يي كه دم نزند.برف بارد و ليك دم نزند ؟ نعره او به سان شير بود.اهل حقه ، تمام سر بسته؟


72- حقه اي ديده ايم در بسته.صاف و رنگين به يكديگر بسته! همه ياقوت رنگ و لعل صفت.وز آتش سرخش تاج و افسر دارد؟


73- اين چيست كه تاج نقره بر سر دارد.بر گردنش از هر طرفي زنجير است ؟ نا كرده گناه روي او چون قير است.جفتند ولي زهم جدايند؟


74- يك جفت كبوترند ابلق.از كالبدشان برون نيايند پرواز كنند گرد عالم.برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است؟


75- اژدري ديدم كه او چارشاخ اندر سراست.هر پسر را بيست و چار فرزند ديگر درخور است برسر. هردختري بنشسته باشد سي پسر.اندر كف مهوشان موزون گردد؟


76- آن چيست كز او حسن بت افزون گردد.چون آب بدو رسد همه خون گردد،سبز است تنش تا نرسد آب،بدوكهربا پيكر و آدم دم و فولاد سر است؟


77-آن چيست كه برسينه خصمش گذرست.بار دوم كه زاد جان آورد!


78- بار اول كه زاد بي جان بود.در يك گلاب پاش دو رنگ گلاب چيست ؟


79- دارم سوال خواجه بفرما جواب چيست.آتش بدو رسيدن و بستن ، جواب چيست؟ سرماي زمهرير كه يخ بست او نبست
؟


80-از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره.مكان و منزلش زير زمينه!


81- اگر بر سر زند تاج مرصع.رو آتش مي زاري ، يخش مي بنده
؟


82- كاسه چيني،آبش دو رنگه.درون او پر از بچه!

 

83- نه در داره نه دريچه.چار تا داداش تو يه قوطي؟


84- قوطي قوطي. سمر قوطي.سفيد كنم لباس و رخت؟


85- يه ميخ دارم دو سنگ تخت.فوري ميره پاي تو؟


86- بالا يك و پايين دو.هي قر بزن هي قل بزن؟


87- لبم به لبت،دستم به گردنت.دو روغن تو يه شيشه؟


88- اشيشه و مشيشه.آقا خوابيده دراز و باريك!؟


89- دالون دراز تنگ و باريك.چل عروس تو يه قوطي؟


90- چل قوطي چل بند قوطي.همه چادر سفيد قوم كلونتر!


91- از اون بالا مياد يه گله دختر.گرده،نه گردكانه!


92- زرده،نه زعفرانه.اگه جات داري.يكيشو وردار!


93- دستمال انار ، پيش زن سالار.كسي رو ندارم بشمره!


94- سيني دارم پر گشواره.صداش نعره ي شيره
؟


95- خودش دسته ي بيله؟


96- آن چيست كه روز مي دود و شب پاسبان اتاق است؟


97- آن چيست كه امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟


98- آن چيست كه اگر از ارتفاع زياد به زمين افتد نمي شكند اما اگر در دخمه اي افتد مي شكند؟


99- آن كدام جانور است كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه مي رود؟


100- آن چيست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وايستاده؟


101- آن چيست كه من يكي دارم تو دو تا داري شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟


102- آن چيست كه در دنياست، دنيا هم دراوست؟


103- آن چيست كه تا اسمش را به زبان مي راني مي شكند؟


104- آن چيست كه هر چه آب در آن بريزند پر نمي شود؟


105- آن چيست كه هر چه مي دويم به آن نمي رسيم؟


106- آن كيست كه براي همه ي مردم لباس مي دوزد اما خودش لخت است؟


107- آن چيست كه ما تصور مي كنيم او را مي خوريم اما در حقيقت او ما را مي خورد؟


108- آن چيست كه شيرين است و طعم ندارد، سنگين است و وزن ندارد؟


109- آن چيست كه من مي روم و او مي ماند؟


110- آن چيست كه بي علم و دانش ،همه چيز را همانگونه كه هست آشكار مي سازد؟


111- آن چيست كه تا سرش را نبرند حرف نمي زند؟


112- آن چه كشوري است كه در پيشاني ماست؟


113- آن چه كشوري است كه در چشم ماست؟


114- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم كوتاه تر مي شود؟


115- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم بلند تر مي شود؟


116- آن چيست كه اگر باشد (كور) است و اگر نباشد (كر) است؟

 


117- آن چيست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟


118- آن چيست كه بسيارش كم است و آن چيست كه كمش بسيار است؟


119- آن كدام يك است كه دو نمي شود؟


120- آن كدام دو است كه سه نمي شود؟


121- آن كدام سه است كه چهار نمي شود؟


122- آن كدام چهار است كه پنج نمي شود؟


123- آن كدام پنج است كه شش نمي شود؟


124- آن كدام شش است كه هفت نمي شود؟


125- آن كدام هفت است كه هشت نمي شود؟


126- آن كدام هشت است كه نه نمي شود؟


127-آن كدام نه است كه ده نمي شود؟


128- آن كدام ده است كه يازده نمي شود؟


129- اون چي چيه كه روش نقرس ، زيرش طلا؟


130- اون چيه كه مال توهست ، اما خودت كمتر ازهمه به كارش مي بري؟


131- آن كدام درنده است كه آدم سرش را مي خورد؟


132- آن چيست كه در ميان (گربه) ، ماهي است؟


133- منظور از خروس بيوه چيست؟


134- فرق چيني و ژاپني در چيست؟


135- آن چيست كه پر و خاليش يك وزن دارد؟


136- خداوند متعال چه مي خورد ، چه مي پوشد و چقدر توانايي دارد؟


137- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟


138- آن چيست که دو پا دارد و دو پاي ديگر هم قرض مي کند و مي رود و کسي هم به گردش نمي رسد؟


139- آن چه گرد سبز رنگي است که اگر در آب بريزند،قرمز مي شود؟


140- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود
؟

 

 

 

 

 

پاسخ معما ها :

1-نوار

2-ده نفر

3-موج

4-دندان

5-لاک پشت

6- غاز

7-ناودان

8-ساعت پاندول دار

9-شلغم نیم آن لنگ است درمعنی

10-لامپ

11-شمع

12-قلم نی

13-ادویه

14-ردپا

15-انار

16-سال ماه شب وروز

17-شیرمادر

18-خواب

19-سایه

20-رسالت پیغمبری

21-سطح رودخانه نیل

22-خدادونمی شود وشب وروز هم سه تانمی شود

23-بهشت

24-نقطه

25-راز

26-قیجی

27-حرف ق

28-نیش

29- مدرسه

30- كتاب

31-اشك چشم

32-چغندر

33-شاه توت يا توت سياه

34- چشم

35-عنكبوت

36- پياز

37- انگور

38-خربزه

39-ليمو شيرين

40-ماه و ستارگان و خورشيد

41- لاكپشت

42-هندوانه

43- قليان

44- پسته

45- بادمجان

46- برف و يخ

47- نعل اسب

48- هوا پيما

49- ملخ

50- ماه

51- شمع

52- سماور

53- خر بزه

54-شراب

55- خشخاش

56- انار

57- كبوتر

58- ماه

59- آسمان و ستارگان

60- هندوانه

61- نارگيل

62- انار

63- كمان

64-شمع

65- نامه

66- شاتوت

67- هويچ يا زردك

68- نخل

69- شير به حروف ابجد

70- نسيم-باد

71-آسياب

72- انار

73- سر قليان

74- زمين و ماه

75- سال، فصل ، شبانه روز و 24 ساعت

76- حنا

77-تبرزين

78- تخم مرغ

79- تخم مرغ

80- باد

81- مار

82- تخم مرغ

83- انار

84- گردو

85- دست تاس( آسياب دستي )

86- شلوار

87- قليان

88- تخم مرغ

89- شمشير به همراه غلاف

90- قوطي كبريت

91- كبوتر هاي سفيد

92- سكه ، اشرفي

93- آتش در منقل

94- آسمان و ستارگان

95-تفنگ

96- كفش

97- مرگ

98- تخمه

99- انساندر دوران زندگي

100- آفتابه

101- نقطه

102- چشم

103- سكوت

104- آبكش

105- سايه خود ما

106- سوزن

107- غصه

108- خواب

109- جاي پا

110- آينه

111- نامه درون پاكت

112- چين

113- كره

114- سيگار

115- خط

116- حرف واو

117- نقطه

118- دوست و دشمن

119- خدا

120- شب و روز

121- ماه هاي فصل و اضلاع مثلث

122- چهار فصل

123- پنجه دست و پا

124- شش دانگ هر چيز

125- هفت طبقه آسمان و ايام هفته

126- هشت پا

127- اعداد يك رقمي

128-انگشتان دست و دهگان

129- تخم مرغ

130- اسم

131- شير

132- گرمابه

133- خروس بدون حرف واو است كه خرس مي شود

134- چيني مي شكند ، اما ژاپني نمي شكند.

135- نوار كاست و ويدئو

136- خداوند متعال غم بندگانش را مي خورد ،عيب آنان را مي پوشد و قدرتش بي انتهاست

137- بيست تا

138- دوچرخه

139- حنا

140- شقایق


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

بخش نظرات این مطلب

این نظر توسط رامین در تاریخ 1392/9/13 و 14:23 دقیقه ارسال شده است

رامین

با سلام چرا جواب معما{2-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند}میشه دهنفر.


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی