close
تبلیغات در اینترنت
اس ام اس های احساسی شکلک دار متفاوت و جالب مهر 92
عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر
نویسنده:
تاریخ: 05 / 07 / 1392
دسته:
بازدید: 820

http://up.lifesms.ir/up/lifesms/mehr-92/love-1.jpg

 

( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅)
گنده تر از اینارو میخوام
میخوام قلب شکسته ام رو باهاش پانسمان کنم !

------------

وقتی نفهمی
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے
کی سیگارت را روشن کردی
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے
و کی کشیدی
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے
و کی خاموشش کردی
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے
یعنی یک جای کار می لنگد بدجــــور...
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

------------

♥اولین تو بودی♥
♥آخرین هم تو خواهی بود♥
♥نمی خواهم طعم چشم دیگری را بنوشم
♥انتظار بارانت سخت هم باشد♥
♥فقط به خیال آمدنت♥
♥خیس خیسم♥

------------

چـــی دلنشیــ♥ــن ‌تر از اینکـــﮧ
مدام و بی ‌بهانــــﮧ صدایت کنم با علامت ِ سوال …؟
و تو ســـر ِ حوصلـــﮧ جــواب بدهــــ♥ـے جـــــــ♥♥ــــانـــم

------------

; ‘ ‘؛،,،؛ ‘ ‘;
‘؛،,
بخوره به قلب کسی که بدتو میخواد

------------

 بـﮧ سلامتیِ اونے ڪـﮧ وقتے بوכیم {باهاموטּ} حال ڪرכ
اگـﮧ نبوכیم {ازموטּ} یاכ ڪرכ ...!
اونے ڪـﮧ اگـﮧ بوכیم {כعاموטּ} ڪرכ اگـﮧ نبوכیم {آرزوموטּ} ڪرכ ...!
اونے ڪـﮧ وقتے {بوכیم} خنـכیـכ اگـﮧ {نبوכیم} نالیـכ ...!
سلامتے اونے ڪـﮧ هر چنـכ {כلخور} بوכ ولے واسـﮧ {כلخوشے ما} خنـכیـכ ...!   سلامتی ادد لیستای خودم که منو تحمل میکنن

------------

פقتـی با bf ـتــوכּ بهـَـم زבیـכּ...
نـه حرص بخوریـכּ،نــه ناراحتـ شیـכּ،نــه هیچـــی...بذاریـכּ بـــره !!!
فقط 2 ساعــتـ بعـב بهــش sms بـבیـכּ بگیـــכּ :
یــه چــَــכּ تـا sms عاشقــونه בاری بفرستــی ؟ لازمـ בارمــ

------------

اَز مـَن نَپُـرس دلــتَنـگـے چَـ ـند حَـرف دارَدبـ ـے و ِجـدان …
دلــتَنگـے حَـــــرف نَدارَد !دَرد دآرَد

------------

تمــام ِ غصـه هـاے دنیـآ را
مے تـوان با یک جمله تحـمل کرد
خدایــا ! مے دانــم کـه مے بینـے...

------------

ــرآهنــــم رآ بـــــزن بآلآ ؛ کـمرم رآ دیـــدے ؟

 نتــــرس چیـــزے نیستــــ ؛ اینهـــآ فقـط جـــآے خنجــــرند

 مــن نفهمیـــدم در رفـــآفتـــ چـ؍  شـــد!

تـو مواظبـــ خودتـــ بــاش

------------

פֿـــ ـاڪــ ـے פֿـــ ـاڪــ ـے ام. . .
آنچـــ ـناטּ زمیــ ــنم زבنــ ـב،ڪــ ــہ بایـــ ــב تـ ــا آפֿـــر عمـــ ــر؛
פֿـــوבم را بتـــ ـڪانــ ـم . . .!!
------------
بنـבے ڪـہ پاره شـב رو میشـہ گره زב
ولے ..
همیشـہ یـہ گره باقے مے مونـہ !!!

------------

פֿــבا قـسـمــت בاشتـنـت را
از مــלּ گــرفــت
شـایــد ڪـســے تــو را
بـیـشتـــر از مــלּ
בعـــا ڪــرב ه بــوב . . . !!!

------------

خـــــــــــــــــ ـــــُــ ♥ــ ـــ ـــــــــــــــدآ
مـ ـے دونَـ ـم دوســ♥ــتَــم نَدآرے
امـ ـ ــــآ
هـَـوآےِ ایـטּ "عـِـشـــ♥ـــــقِ"
مـآ رو خِیـلےِ
دآشتہ بآش ♥

------------

مـَלּ کـِـْﮧ مـیدآنــَمْ ؛
اَز یآد خـوآهــَمْ رَفـتْ !!
پـیر مـےْ شــَوَمْـ ؛
وَ فــَرآمـوشْ مـےْ کـُنـَم خْـود رآ ...!!
مــَלּ مـُدّت هْـآستْ کـِـﮧ مـُردِه اَمـْ ....!

------------

آغـــ ـوش گــَ ـرمــَم بـ ـآش
بگــ ـذآر فــَرآمـــ ـوش کــُ ـنــَم لــَحــظـہ هــآیی رآ کــ ـہ
دَر سـَ ـرمــآی بـــیــکــَ ـســــــــــی لَرزیـــ ــدَم

------------

مـــ ــهم نیستـــ از بیرפּלּ چـ ــه طـ ــפּر بــه نظـ ــر میــ ــــام
کسایـﮯ کـ ــه درפּنــــمــפּ مـــ ﮯ بینـــלּ פּاسـ ـــم کافیــלּ ...!
פּاســ ـه اפּنایــ ـﮯ کـ ــه از رפּ ظاهـ ـرم قضــ ـاפּت مــ ـﮯ کنـــלּ حرفــ ﮯ نـ ــدارم ...!
هـــمــפּלּ بیرפּלּ بمــפּ نــלּ ـ واسشــפּלּ بســ ــه.....

------------

اشتبــ ــآه از مَـלּ بـُـودْ
پـُر رَنگـْـ نـوشتــِہ بـُودمَتــْـ
بـہ ایـלּ رآحتـے هــآ پـ ـآکـــْـ نمـے شـَوے !

------------

مَقـصــ ב ..
مـآلــ شَهــر قصـﮧے بـَـچـﮧگـے هـآستــ ...
בنيـآے آבمــ بـُزرگـهــآ ...
فَقَطـ جـآבه בآرב ...

------------

خـُבایـــــا...
میخواهَـــمـ اعترافـــــ ڪـُنمـ
בیگــَــر نمےتوانَــمـ ؛
خَـــستـﮧ امـ....
مـَטּ امانَتـــ בار خوبے نیستَــمـ
مَرا از مَـטּ بگیــــر .... مالِ خوבتـــ
مـَטּ نمےتوانــَم نِــگهش בارَمـــ

------------

اشـتـبآه از مـَن بـوב ...
كـَسـے رآ پـآشـويـہ مـے كـَـرבَم ...
كـہ בَر تـَب בيگـرے مـے سـوخـت ...
------------
بـﮧ خـבا بـگو : خط ونشـاטּ دوزخش را بـرایـم نڪـشـב...
جهـنم تر از نبـوבنت جـایی را سـراغ نـבارم ...
------------
بـﮧ خـבا بـگو : خط ونشـاטּ دوزخش را بـرایـم نڪـشـב...
جهـنم تر از نبـوבنت جـایی را سـراغ نـבارم ...
------------
یــــآدِ جُملِه اَت....*هَســــتَمــــ تآ آخَرَشــــ*.....میُوفتَم قَلبَــــم آتَــــش می گیــــرَد
مَــــن تآ آخَــــرَش رآ بآ تُــــو بآ نَفَــــس هآیَتــــ خوآســــتَم
نَه آخَــــرین نَفَــــس هآیَت رآ
------------
چـﮧ ڪَسـے مـے گویـَב בورے ســَـرבے مـے آورב ؟
وَقتـے ڪـﮧ هَنــوز بـا یـاבَت ،
بَنـב بَنـב وجــوבَم گـَـرم مـے شوَב . ..
------------
در آغوشـم کـ ِ مۓ گیــرۓ
آنقــَــَدر آرام مۓ شوم
کـ ِ فـَـراموش مۓ کنم
بـایـ ـد نفس بکشم ...
------------
روی قـلــبــــــــــ♥ــــــــے نـوشـــتــه بـود :
شــکـســــتـــــنــــے اســــت مـواظـــــــب بـاشــــــــیـن
ولـــــــــــے
مـــن روـــے قــلــــــ♥ــــــبــم نـوشــــتـم :
شــکـســ ــــ ـــتـه اســــت , راحــــــــــــــت بـــاشــــیـن
------------
باید بدجنس باشی..!! تا عاشقت باشن……!!
باید خیانت کنی………!! ………. تا دیوونه ات باشن…!!
باید دروغ بگی……………!!……..تا همیشه تو فکرت باشن…!!
باید هی رنگ عوض کنی……!!…………..تا دوسِت داشته باشن…!!
اگه ساده ای …!!…اگه باوفایی…!!….اگه یک رنگی…!!………همیشه تنهایی…!


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی